Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel

Eric Blaauw, Gabriel Anthonio, Margreet van der Meer, Arne van den Bos

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

4750 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de afgelopen decennia is de visie op verslaving sterk veranderd. Het momenteel vigerende model in de wetenschap is het hersenziektemodel, maar dit model is momenteel onderhevig aan kritiek en lijkt vooral van toepassing op mensen met een ernstige vorm van verslaving. Wanneer de ideeën vanuit de herstelbenadering worden gelegd naast de visies op verslaving, dan valt op dat het biopsychosociale (BPS) het best passend is bij deze benadering. Tegelijkertijd valt op dat bij de herstelbenadering wordt gesproken over het begrip ’een zinvol bestaan’ en zingeving, maar dat dit begrip niet naar voren komt in het BPS model. In dit artikel wordt daarom gepleit voor toevoeging van een zingeving component aan het BPS model, waardoor een BPSZ model ontstaat. Daarbij bestaat nog wel de vraag of zingeving een vierde domein is of bovenliggend of onderliggend aan de andere drie domeinen. Betoogd wordt dat zingeving niet nieuw is binnen de verslavingszorg en dat toevoeging betekent dat met iedere persoon die zich aanmeldt voor zorg moet worden gezocht naar het persoonlijke verhaal achter de verslaving en de oplossing hiervan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)774-781
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume60
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2018

Keywords

  • verslaving
  • mensbeeld
  • zingeving

Citeer dit