Sociale factoren in de wijkaanpak: Garijp: Rapportage data-analyse

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

157 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een van de grote uitdagingen in de energietransitie is de implementatie van lokale energiestrategieën. In deze gebiedsgerichte aanpakken dienen verschillende stakeholdersgroepen tot gezamenlijke beslissingen te komen over de te nemen maatregelen. Een eerste stap naar een aanpak voor de wijkgerichte energietransitie is daarom het in kaart brengen van de kenmerken van deze verschillende groepen en de interactie tussen deze groepen. Daarbij is het van belang om te weten welke sociale factoren een wijk of gebied typeren en hoe die vertaald kunnen worden naar een passende wijkaanpak. In dit onderzoek hebben we relevante sociale factoren voor het dorp Garijp in de provincie Friesland in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een vragenlijst en aanvullend zijn er semigestructureerde interviews gehouden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's43
StatusPublished - 19 apr. 2021

Keywords

  • wijkenergietransitie
  • wijkaanpak
  • participatie
  • sociale factoren

Citeer dit