Schoolproblemen van basisschoolleerlingen en de uiteenlopende perceptie van ouders en leerkrachten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

De vraag welke leerlingen binnen het basis-onderwijs probleemleerlingen zijn hangt voor een belangrijk deel af van de definiëring vaneen probleemleerling door leerkrachten en ouders. De waarneming van schoolproblemen en de vraag onder welke condities ouders en leerkrachten verschillen in hun perceptie van de problemen van een leerling vormen het onder-werp van deze studie. Uit een steekproef van1347 leerlingen uit groep 4 van de basisschool komt naar voren dat ouders en leerkrachten niet altijd goed in staat zijn de schoolproblemen van leerlingen te beoordelen en daardoor niet altijd dezelfde leerlingen aanmerken als probleem-leerling. Via beschrijvende statistische methodes en multiple regressie-analyse wordt aangetoond dat er tussen leerkrachten en ouders geringe consensus bestaat wat betreft hun perceptie van schoolproblemen. Met name wat betreft gedragsproblemen verschillen de meningen van ouders en leerkrachten. Een iets grote-re consensus bestaat er ten aanzien van de prestaties van een leerling.
Vertaalde titel van de bijdrageSchool problems of pupils in primary education and the divergent perception of parents and teachers
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)307-319
Aantal pagina's13
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume76
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • basisonderwijs
  • ouderlijke betrokkenheid

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schoolproblemen van basisschoolleerlingen en de uiteenlopende perceptie van ouders en leerkrachten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit