Samenwerken aan een vreedzame wijk: integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 2019-2022

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

404 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel verschillende instanties en voorzieningen (onderwijs, opvang, preventie, zorg en ondersteuning) in de wijk Lewenborg en omliggende wijken/gebieden (Lewenborg XL) werken met dezelfde ouders en kinderen en beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Dat ze ongeacht hun sociaaleconomische of etnische achtergrond, voldoende kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen deelnemen aan een duurzame samenleving.
Onder andere de eindrapportage van de Monitor Vensterscholen 2.0. van het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid in 2016 toont aan dat er mooie dingen gebeuren en dat er grote betrokkenheid van de kernpartners is, maar dat er sprake is van een lappendeken aan initiatieven. Vanuit de gemeente is er sprake van los van
elkaar staande subsidiemogelijkheden. Dit leidt tot veel drukte in de wijk, het missen van overzicht in rolverdeling en een gebrek aan inzicht in de overlap in de initiatieven en blinde vlekken op dit gebied. De kernpartners willen toe naar een structureel karakter dat gericht is op de lange termijn. Om dit te kunnen bereiken is het hebben van afgestemde plannen en samenhang tussen de verschillende instanties van groot belang.
De behoefte is er vanuit de Stuurgroep Lewenborg om te komen tot een samenhangende aanpak voor de jeugd in Lewenborg XL: een integraal pedagogisch wijkplan.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's30
StatusPublished - 6 sep. 2018

Keywords

  • jeugd
  • geïntegreerd werken
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • zorg
  • wijkopbouwwerk

Citeer dit