Rapportage tussenmeting Health Hub Roden

Jeltje Talen, Harm van Lieshout

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

In deze rapportage, de rapportage voor de tussenmeting, wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van de KPI’s die bij de start van het project geformuleerd zijn. Ook wordt beschreven hoe de huidige stand van zaken zich dit verhoudt tot de gewenste norm. De realisatie van de KPI over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de betrokken bedrijven wordt uitgebreid beschreven. Ten behoeve van de nulmeting werd de interne werkgelegenheid van de eerste tien partnerbedrijven in kaart gebracht. In deze rapportage nemen we die meting als uitgangspunt en kijken we hoe de werkgelegenheid zich binnen die 10 bedrijven ontwikkeld heeft. Ook wordt beschreven hoe de werkgelegenheid er uitziet bij de bedrijven die zich later hebben aangesloten. Verder wordt op hoofdlijnen beschreven wat de bevindingen zijn op basis van de interviews die met de partnerbedrijven en (een deel van) de overige stakeholders gehouden zijn. In het laatste hoofdstuk van deze rapportage worden, net als in de rapportage voor de nulmeting, enkele conclusies en aanbevelingen beschreven.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's50
StatusPublished - 28 nov. 2017

Keywords

  • tussenmeting
  • health hub roden

Citeer dit