pyPaSWAS: Python-based multi-core CPU and GPU sequence alignment

Vertaalde titel van de bijdrage: pyPaSWAS: Een op Python-gebaseerde multi-core CPU en GPU sequence aligner

Sven Warris, N Roshan N Timal, Marcel Kempenaar, Arne M Poortinga, Henri van de Geest, Ana L Varbanescu, Jan-Peter Nap

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'pyPaSWAS: Een op Python-gebaseerde multi-core CPU en GPU sequence aligner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science