Projectverslag Buurtwarmte: organisatiemodellen voor lokale Buurtwarmte-initiatieven

Kathelijne Bouw, Austin D'Souza, Guus Mulder, Corine Bonte, Pieter Verstraten

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

244 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met duurzame warmtenetten is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan terwijl ze wel een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een aardgasvrij warmtesysteem. Bestaande warmtenetten zijn doorgaans top-down georganiseerd en hebben vaak een slechte reputatie; veel klanten zijn ontevreden over de prijzen, het gebrek aan keuzevrijheid en het ontbreken van transparantie. Betrokkenheid van eindgebruikers bij de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten is essentieel en daarmee is in dit project ervaring opgedaan. Er zijn veel scenario’s denkbaar voor het ontwikkelen van een warmtenet, met verschillende consequenties voor de verschillende stakeholders. Binnen dit project is een methodiek ontwikkelt waarmee een betere inschatting kan worden gemaakt van de mogelijke scenario’s en de consequenties, waarbij de bewoners centraal staan. Deze methodiek is beproefd bij het warmtecollectief: ‘Buurtwarmte Paddepoel’ in Groningen. Deze methodiek is generiek en kan ook gebruikt worden bij andere warmtenetten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's48
StatusPublished - 18 dec. 2020

Keywords

  • organisatiemodellen
  • warmtecoöperaties
  • warmtenetten
  • burgerparticipatie
  • energietransitie

Citeer dit