Naar een andere kennisagenda voor de GGZ

Marlieke de Jonge, Frank Jongsma, Gerard Lohuis, Louis Polstra, Ronald Schilperoort, Gert Schout

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kennisagenda ‘Psychische gezondheid, een maatschappelijk belang’ is een uitwerking van een convenant tussen ggz Nederland, ZonMW en het Trimbos-instituut met de intentie tot samenwerking in het kader van kennisbeleid. De kennisagenda moet ‘coördinatie en sturing’ teweegbrengen op het gebied van kennisbeleid; ook moet de agenda ‘de kloof tussen weten en doen overbruggen’. In de brief wordt bezwaar gemaakt tegen de aanname dat de toegankelijkheid zou zijn verbeterd, dat evidence based zorg de ziektelast zou halveren, maar vooral tegen de toenemende instrumentalisering van de ggz, die de professionaliteit van de hulpverlener ondermijnt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)656-658
TijdschriftMGv
Volume65
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010

Keywords

  • geestelijke gezondheidszorg
  • kennisbeleid
  • instrumentalisme

Citeer dit