Motivatie, leerstrategieën en voorkeur voor doceerbenadering van honoursstudenten in het HBO

Elles Kazemier, Johan Offringa, Lilian Eggens, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1404 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie verkent wat hbo-honoursstudenten, vergeleken met reguliere studenten, belangrijk vinden in de benadering door hun docenten. Honoursstudenten vragen volgens de literatuur om een andere doceerbenadering dan reguliere studenten, omdat ze meer uitdaging willen en aankunnen. Vanuit de veronderstelling dat hbo-honoursstudenten beschikken over een relatief hoge motivatie en goed ontwikkelde leerstrategieën,
is de relatie tussen motivatie, leerstrategie en docentvoorkeur onderzocht. Met
vragenlijstonderzoek (N = 194) is nagegaan hoe tweedejaars honours- en reguliere studenten van de Hanzehogeschool Groningen zichzelf beoordelen op motivatie en leerstrategie en hoe zich dat verhoudt tot hun voorkeur voor een doceerbenadering.
Honours- en reguliere studenten scoren zichzelf significant verschillend: honoursstudenten zeggen meer intrinsiek gemotiveerd te zijn, meer waarde aan hun studie te hechten en meer te vertrouwen op hun eigen kunnen. Daarnaast beoordelen ze hun vermogen tot kritisch denken en tot metacognitieve zelfregulatie hoger dan reguliere studenten dat doen. Honoursstudenten tonen een sterkere voorkeur voor docenten die in hun benadering kritisch en integratief denken, actief leren en zelfregulatie bevorderen. Er is geen overtuigend bewijs gevonden voor de verwachting dat motivatie en leerstrategieën van honoursstudenten de voorkeur voor een zelfregulatie-bevorderende docent voorspellen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)106-123
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs
StatusPublished - 2014

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's
  • studenten
  • motivatie

Citeer dit