Leren musiceren als sociale praktijk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

181 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leren is niet alleen een psychologisch proces, maar ook een tijd- en plaatsgebonden
proces. Om zicht te krijgen op dit proces zijn kwalitatieve onderzoeksmethodes nodig, betoogt Evert Bisschop Boele. In dit artikel laat hij zien wat het narratief biografisch interview als onderzoeksinstrument ons vertelt over het leren musiceren. Zijn conclusie is dat de scheidslijnen tussen formeel en informeel leren minder hard zijn dan gedacht en dat het zinvoller is te denken in termen van een meervoudig continuüm.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)56-71
TijdschriftCultuur + educatie
Volume30
StatusPublished - 2011

Keywords

  • muziekonderwijs

Citeer dit