Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalen

Floris Boogaard, Berend Reitsma

  Onderzoeksoutput: BookProfessional

  Samenvatting

  Bij rioolgemalen en rioolputten kan waterstofsulfide (H2S ) vrijkomen, wat kan leiden tot geuroverlast en bij hoge concentraties zelfs tot (levens)gevaarlijke situaties. Er zijn diverse technieken beschikbaar om deze geuroverlast en risicovolle situaties te voorkomen. Deze technieken brengen vaak hoge kosten en een hoog energiegebruik met zich mee. Daarnaast leiden ze tot de inzet van chemicaliën, vragen ze om de inzet van menskracht, veroorzaken vaak afvalproducten en werken niet altijd naar behoren.

  Waterschap Brabantse Delta heeft bedacht dat met een flexibele ballon de lucht opgevangen kan worden en daarmee geurproblemen kunnen worden voorkomen: de kelderballon. De ballon wordt in het gemaal (intern) bevestigd of buiten het gemaal (extern) geplaatst en vangt de uittredende lucht tijdelijk op en geeft deze later weer af aan het gemaal, zodat er niet of nauwelijks uitstoot naar de omgeving optreedt. Doordat het waterniveau in het gemaal varieert wordt er lucht opgevangen in de ballon. De lucht in het gemaal wordt hermetisch afgesloten van de omgeving. De geur kan daardoor geen overlast veroorzaken in de omgeving van het gemaal.

  Deze inventieve oplossing om geurproblemen bij rioolgemalen aan te pakken is, met de deelnemers van het project en onder STOWA-vlag, op een praktische wijze onderzocht op toepasbaarheid. Er zijn twee pilots uitgevoerd en er is een praktijktoepassing gerealiseerd. De ervaringen zijn positief. Tijdens de monitoringsperiode zijn geen geurproblemen opgetreden en de ballonnen functioneerden goed. Bij een interne ballon kan de beschikbare ruimte voor de kelderballon een beperkende factor zijn voor de toepassing. De ervaringen met de kelderballon zijn in dit rapport gedocumenteerd. De komende tijd wordt de toepassing van de kelderballon gemonitord.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieAmersfoort
  UitgeverijSTOWA: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
  ISBN van geprinte versie9789057737183
  StatusPublished - 8 aug. 2016

  Keywords

  • riolering

  Citeer dit