Influence of online collaborative learning on social network and academic performance of medical students: lessons learned from the COVID-19 pandemic

Yan Zhou (First author), Xiaoming Xu (First author), Johanna Adema, Jasperina Brouwer, Nicolaas A. Bos, Agnes Diemers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Inleiding: De sociale afstandbeperkingen als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben de leeromgeving van studenten veranderd en hun sociale interacties beperkt. Daarom was het doel van deze studie om de invloed van de sociale afstandsbeperkingen op de sociale netwerken, het welzijn en de academische prestaties van studenten te onderzoeken.
Methoden: We voerden een vragenlijstonderzoek uit waaraan 102 studenten vóór en 167 studenten tijdens de pandemie deelnamen. Ze vulden een online vragenlijst in over hoe ze hun vijf sociale peer-netwerken (studiegerelateerde steun, samenwerking, vriendschap, informatie delen en van elkaar leren) buiten de klas vormden. We voerden sociale netwerkanalyses uit om de grootte, structuur en samenstelling van de vijf sociale netwerken van studenten voor en tijdens de pandemie te vergelijken, tussen eerste- en tweedejaarsstudenten, en tussen internationale en binnenlandse studenten. Daarnaast voerden we de Kruskal-Wallis H-test uit om de academische prestaties van studenten voor en tijdens de pandemie te vergelijken. We voerden thematische analyse uit op de antwoorden op twee open vragen in de online vragenlijst om te onderzoeken welke moeilijkheden studenten ondervonden tijdens de COVID-19 pandemie en welke ondersteuning ze nodig hadden.
Resultaten: De resultaten toonden aan dat de omvang van de sociale netwerken van studenten tijdens de pandemie significant kleiner was dan voor de pandemie. Bovendien verschilde de vorming van sociale netwerken tussen eerste- en tweedejaarsstudenten en tussen binnenlandse en internationale studenten. De academische prestaties gingen echter niet achteruit tijdens de COVID-19 pandemie. Verder identificeerden we aan de hand van een thematische analyse drie belangrijke gebieden waarop studenten moeilijkheden ondervonden en ondersteuning nodig hadden: sociale connecties en interacties, leren en studeren, en lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Conclusie: Wanneer instellingen leren met sociale distantie implementeren, zoals online leren, moeten ze rekening houden met veranderingen in de sociale netwerken van studenten en passende ondersteuning bieden.
Originele taal-2English
Artikelnummer1242638
Pagina's (van-tot)1-13
Aantal pagina's13
TijdschriftFrontiers in Medicine
Volume10
StatusPublished - 9 aug. 2023

Keywords

  • sociale netwerken
  • online onderwijs
  • studenten geneeskunde
  • covid-19 pandemie
  • academische prestatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of online collaborative learning on social network and academic performance of medical students: lessons learned from the COVID-19 pandemic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit