Individual differences in satisfaction with activity-based work environments

Vertaalde titel van de bijdrage: Individuele verschillen in tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen

Jan Gerard Hoendervanger, Anja Ernst, Casper Albers, Mark P. Mobach, Nico van Yperen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

De tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen (AGW omgevingen) valt vaak tegen, waarbij we opvallende verschillen zien tussen individuele gebruikers. Een beter begrip van deze verschillen kan bijdragen aan het optimaliseren van de tevredenheid en daarmee samenhangende organisatie uitkomsten. In deze studie onderzochten we de samenhang tussen tevredenheid over AGW omgevingen en een aantal psychologische behoeften, functiekenmerken en demografische kenmerken. Daartoe werden vragenlijst data, verzameld bij zeven Nederlandse organisaties (N = 551), onderworpen aan correlatie- en regressieanalyses. Tevredenheid over AGW omgevingen bleek significant samen te hangen met: behoefte aan sociale verbondenheid (positief), behoefte aan privacy (negatief), autonomie (positief), sociale interactie (positief), interne mobiliteit (positief) en leeftijd (negatief). Behoefte aan privacy kwam naar voren als een sterke voorspeller van individuele verschillen in tevredenheid over AGW omgevingen. Deze bevindingen onderstrepen het belang van werkomgevingen die verschillende manieren van werken faciliteren, afgestemd op individuele verschillen in psychologische behoeften, functiekenmerken en demografische kenmerken. Het bieden van voldoende privacy, vooral aan oudere medewerkers en medewerkers met een hoge privacybehoefte, lijkt een sleutelfactor voor het optimaliseren van tevredenheid over AGW omgevingen.
Vertaalde titel van de bijdrageIndividuele verschillen in tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen
Originele taal-2English
Aantal pagina's15
TijdschriftPLoS ONE
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 8 mrt. 2018

Keywords

  • organisatiekunde
  • werknemerstevredenheid
  • werkomgeving

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individuele verschillen in tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit