Inbreuken op data protection by design in de zorgsector: Leidt handhaving tot verbetering van eHealth?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

De zorgsector verwerkt zeer gevoelige persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens. Bij onvoorzichtige omgang, kan dit een grote impact hebben op de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. eHealth moet daarom voldoen aan het vereiste van data protection by design. Wanneer hieraan niet is voldaan, is het zaak om handhavend op te treden ter voorkoming van datalekken. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, bereikten meerdere datalekken het voorpaginanieuws waarbij eHealth niet voldeed aan voornoemde verplichting. In dit artikel onderzoeken de auteurs in hoeverre de in de AVG opgenomen handhavingsmogelijkheden met bijbehorende rechtsmiddelen de bescherming van persoonsgegevens waarborgen bij de inzet van eHealth.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer676
Pagina's (van-tot)770-778
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands juristenblad
Volume10
Nummer van het tijdschrift676
StatusPublished - 17 mrt. 2023

Keywords

  • gegevensbescherming door ontwerp
  • datalekken
  • handhaving
  • autoriteit
  • persoonsgegevens

Citeer dit