HRM-strategieën in een veranderende arbeidsmarkt

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het menselijk kapitaal van een onderneming is een bepalende factor voor het succes van die onderneming. Human resource management is daarom essentieel voor de concurrerende kracht van een organisatie. Het is van belang dat HRM-strategieën één geheel vormen. Wanneer bedrijven in een veranderende omgeving opereren is het daarnaast belangrijk dat hun HRM-strategie beantwoordt aan het ideaal van ‘organizational agility’, oftewel ‘bedrijfsbehendigheid’. In deze studie onderzochten wij in hoeverre onder een steekproef van meer dan 1000 bedrijven in Noord-Nederland die gewenste coherentie herkend kan worden (gegroepeerd onder de noemers: scholing, organisatie van het werk en werving) en in de tweede plaats in hoeverre de gevonden indeling in HRM-strategieën overeenkomt met het ideaal van ‘bedrijfsbehendigheid’. Uit de resultaten blijkt dat de op basis van een factoranalyse gevonden factoren ‘Scholing’ en ‘Rekrutering’ min of meer overeenkomen met de genoemde indeling. Opvallend is echter dat als het gaat om kwalificatie-eisen en arbeidsvoorwaarden dit door de werkgevers niet onder de noemer ‘Rekrutering’ lijkt te vallen, in die zin dat zij de keuze daarvoor niet laten afhangen van een keuze voor of tegen het verruimen van de scope van hun wervingsactiviteiten. Deze genoemde strategieën worden door werkgevers veel meer afhankelijk gemaakt van hun keuzes wat betreft Arbeidsvoorwaarden, zoals wij de derde factor op basis van de factoranalyse hebben genoemd. Voorts wordt de keuze voor de strategieën met name door de verwachte personeelsvraag voorspeld en minder door branche en grootte. De implicaties van deze resultaten voor HRM-beleid worden besproken.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2015

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • hrm
  • strategisch management
  • personeelsvraag

Citeer dit