Het signaleren van kindermishandeling op de SEH

Thijs Gloger (First author), Susan Liesbeth Ketner

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

284 Downloads (Pure)

Samenvatting

De landelijke prevalentie van kindermishandeling ligt rond 3 procent. Dat betekent dat ongeveer 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer zljn van mishandeling. Een maatschappelÍjk probleem dat niet alleen een ernstige bedreiging vormt voor de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen, maar ook voor hun ontwikkeling. Klndermishandeling vormt een risico voor het ontstaan van diabetes, depressíe, posttraumatische stressstoornis, risicogedrag en relatieproblemen. De kans op intergenerationele overdracht is groot. JaarlÍjks overlijden in Nederland veertig tot vijftig kinderen aan de gevolgen van huiselijk geweld. Vroeg ingrijpen is daarom essentieel. Schattingen van het aantai gevallen van kÍndermishandeling dat op de SEH wordt gemist, lopen uiteen van 11 procent tot 64 procent.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-45
Aantal pagina's2
TijdschriftVenticare magazine : vakblad voor acute zorg
VolumeDecember 2021
StatusPublished - 1 dec. 2021

Keywords

  • kindermishandeling
  • spoedeisende hulp

Citeer dit