Het profiel van de excellente paramedicus – de mening van honoursstudenten.

Marjolein Heijne-Penninga, Inge Wijkamp, Wolter Paans, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Bij het bevorderen van intrinsieke motivatie is essentieel dat studenten leerdoelen die centraal staan van belang vinden, hierdoor wordt eerder voldaan aan hun behoefte aan competentie en zullen zij beter in staat zijn hun eigen leerproces vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van een competentieprofiel in honoursonderwijs. Gekeken wordt of honoursstudenten acht verschillende competentiedomeinen van het profiel als essentieel zien voor een excellente paramedicus. Daarnaast worden eerste ervaringen met dit profiel besproken.
Honoursstudenten (N=14) van het honoursprogramma Healthy Ageing van de Hanzehogeschool is een vragenlijst voorgelegd. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden met drie studenten die zowel met als zonder het profiel deelnamen aan het honoursprogramma.
De resultaten laten zien dat de honoursstudenten de meeste domeinen als essentieel beoordelen, echter bij ‘innoveren’ en ‘initiëren’ is deze relevantie nog niet altijd duidelijk. Verder herkennen studenten de domeinen in hun programma, hebben ze de vrijheid zich in verschillende domeinen meer te ontwikkelen dan in andere en het profiel ondersteunt hen bij het sturen van hun leerproces. Door voorbeelden te gebruiken en het bespreken van het profiel in de groep zou het werken met een profiel verder kunnen verbeteren en zou de relevantie van de domeinen verder verduidelijkt kunnen worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-36
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2017

Keywords

  • honors programma's

Citeer dit