Health-enhancing physical activity approach in developing study modules in "Sport, physical education and coaching project (SPEACH)"

Rita Gruodyte-Raciene , Irena Cikotiene, Kristine De Martelaer , Simon Leistra, T. Skovgaard, Gemma van Vuuren-Cassar , Jim Lo-A-Njoe, Karen Petry, Johan de Jong, R. Ruthauskaite

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

91 Downloads (Pure)

Zoekresultaten