Geïntegreerd wijkplan Lewenborg XL

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Lewenborg is een groene en levendige wijk waar relatief veel kinderen en jongeren wonen. In Lewenborg zijn niet-westerse allochtonen en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd vergeleken met het stadsgemiddelde. Naast de groep kinderen en jongeren waar het goed mee gaat is er ook een respectabele groep kwetsbare jeugdigen. Lewenborg is dan ook de wijk met het hoogste aantal hulpverleningsindicaties. Veel verschillende instanties en voorzieningen (onderwijs, opvang, preventie, zorg en ondersteuning) in Lewenborg en omgeving (hierna te noemen Lewenborg XL) werken met dezelfde ouders en kinderen en beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Dat ze ongeacht hun sociaaleconomische of etnische achtergrond, voldoende kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen deelnemen aan een duurzame samenleving.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid
Aantal pagina's20
StatusPublished - 1 jul. 2017

Keywords

  • wijkplannen
  • integrale samenwerking
  • veiligheid

Citeer dit