Explaining legal transplants: transplantation of EU Law into Central Eastern Europe

Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

Samenvatting

Onder welke condities komt overdracht van recht tot stand? Met andere woorden: wat is de sociaalwetenschappelijke uitleg van de juridische overdrachting, een van de meest voorkomende wijze van juridische verandering? Het antwoord op deze vragen is niet alleen van belang voor sociale en juridische wetenschap, maar ook voor diegenen die het recht ontwerpen en juridische reformen uitvoeren. Dit boek is het resultaat van een interdisciplinair onderzoek naar het verschijnsel van juridische overdrachten in Centraal Oost Europa.

Aan de hand van een kritische beschouwing van de literatuur over het concept legal transplants en vergelijkbare verschijnselen, zoals de overdracht van beleid, social learning, lesson drawing, en diffusion, is een analytisch kader ontworpen waarmee de condities voor legal transplants kunnen worden herkend en beschreven. Dit kader is toegepast op een aantal casetudies binnen dit onderzoek, zoals casestudy op de object van het overdracht van recht, het proces van het overdracht, en de twee juridische overdrachten ontvangende landen – Litouwen en Polen. Met de hulp van de vergelijking methode werd bewezen dat met name de institutionele condities bepalen of en hoe de overdracht van recht tot stand komt. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop de overdracht is georganiseerd op nationaal niveau. Ook de normatieve en discursieve condities blijken van belang, zoals de debatten en belangrijkste opinies over de noodzaak voor harmonisatie. Minder van belang blijken de structurele en psychologische condities, terwijl deze factoren in de literatuur wel als belangrijk worden gezien. In Litouwen bijvoorbeeld bleek een gebrekkige organisatie van de harmonisatie, tezamen met politiek-bestuurlijke instabiliteit en een zwakke steun voor een aanvaarding van het acquis in het begin van de integratie process, belemmerde de overdracht van recht, ondanks de sterke externe en interne politieke motivatie. De ontstane vertraging van harmonisatie van nationale wetgeving, in combinatie met de groeiende druk om tijdig het acquis te implementeren, leidde in de latere stadium van integratie tot zogenaamde ‘Potemkin villages’: een juridische overdracht van het acquis die niet meer is dan een façade waarachter geen daadwerkelijke implementatie plaatsvindt.

Op het terrein van het mededingingsrecht en staatssteun bleken echter andere institutionele en ideologische condities van belang te zijn voor de harmonisatie van rechtstelsels. Op deze terreinen werden de belangrijkste belemmeringen in het harmonisatieproces veroorzaakt door belangengroepen en de staat’s neiging tot de protectionistische beleid. De conclusie is dat het sociaalwetenschappelijke van verschijnsel van de juridische overdrachting zwaarder leunt op institutionele en normatieve logica’s dan op structurele en psychologische, en dat de sets van het patroon bepalende factoren verschillen per beleidsterrein en per fase van het proces van de juridische overdrachting.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • University of Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Ridder, Ko, Supervisor, Externe Persoon
  • Jans, Jan H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 mei 2015
Plaats van publicatieOisterwijk
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462402249
Elektronische ISBN's9789036778251
StatusPublished - mei 2015
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • wetgeving

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explaining legal transplants: transplantation of EU Law into Central Eastern Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit