ESTRAC Transforming Regions: Gebouwde Omgeving: Synthese rapport van de ESTRAC casestudes

K.I.M. van Dam, Devin Diran

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor u ligt de eindrapportage van het project Transforming Regions dat binnen het zogenaamde ESTRAC-project is uitgevoerd. ESTRAC staat voor Energy Transition Centre, een langlopend (2017-2021) publiek-private samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, TNO, New Energy Coalition (penvoerder) en (financierende) partners provincie Groningen, NAM, EBN, Gasunie en Gasterra. Doel van dit Transforming Regions onderzoek was om vanuit verschillende sectoren - industrie en gebouwde omgeving - kennis te ontwikkelen voor het terugdringen van de CO₂ uitstoot en het verduurzamen van onze samenleving op lokaal en regionaal niveau. Dit rapport gaat over het de gebouwde omgeving en richt zich met name op het ontwikkelen van benaderingen die de besluitvorming voor belanghebbenden ten aanzien van het lokale en regionale energiesysteem ondersteunen. Voor Transforming Regions verschijnt ook een rapport over de industrie.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijTNO
Aantal pagina's65
VolumeTNO 2021 R126646
StatusPublished - 31 dec. 2021

Keywords

  • regionale energie transitie
  • gebouwde omgeving
  • bestuur

Citeer dit