E-learning Signaleren depressie voor HBO-professionals in zorg en welzijn: ervaringen en veranderingen in gedrag, kennis, attitudes en vaardigheden

N. van der Zouwe, M. Ruiter, I. Hilderink, H. Rensink, P. Havinga, M.R. Crone

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Achtergrond: Vroegtijdig signaleren en toeleiden naar depressiepreventie-interventies vermindert het ontstaan van nieuwe depressies. We hebben een E-learning Signaleren depressie ontwikkeld voor HBO-professionals in zorg en welzijn. In zes lessen krijgen zij scholing in het herkennen, motiveren en adviseren van hun cliënten met depressieve klachten. In dit artikel beschrijven we in hoeverre na het volgen van de E-learning kennis, attitudes, vaardigheden, en gedrag van professionals veranderd is en wat de ervaringen zijn met dit programma. Methode: 62 HBO-professionals hebben voorafgaand aan en na afloop van de E-learning een vragenlijst ingevuld over gedrag ten aanzien van depressiepreventie, de determinanten van preventiegedrag en over hun mening over de E-learning. Resultaten: Na het volgen van de E-learning rapporteren de professionals significant vaker dan vooraf te letten op symptomen en risicofactoren van depressie en vaker cliënten met klachten te motiveren en te adviseren. Ze hebben significant meer kennis over depressie dan vooraf, vinden het makkelijker om depressiepreventie uit te voeren en ervaren minder barrières. Hun attitudes ten aanzien van (uitvoering van) depressiepreventie en de mate waarin men denkt de preventietaken uit te kunnen voeren in de praktijk (eigen-effectiviteit) zijn niet veranderd. Deelnemers vinden de E-learning zinvol en begrijpelijk en de geleerde werkwijze goed in te passen in hun werk. Conclusie: De E-learning Signaleren Depressie lijkt er voor te zorgen dat HBO-professionals minder barrières ervaren in het signaleren, motiveren en adviseren van cliënten met depressieve klachten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de E-learning leidt tot daadwerkelijk meer signaleren van depressieve klachten en toeleiding naar effectieve interventies.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)265-273
TijdschriftTijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume92
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • depressie preventie
  • signaleren

Citeer dit