De samenhang tussen leercultuur en de scholingsdeelname bij organisaties

Björn de Kruijf, Arjen Edzes, Jouke van Dijk, Sietske Waslander

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

217 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leven lang ontwikkelen en een leercultuur worden gezien als belangrijk voor mensen en organisaties om in de toekomst competitief te blijven. Ze zijn nodig om te kunnen innoveren en zorgen ervoor dat mensen en organisaties zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende eisen op de arbeidsmarkt door digitale en technologische veranderingen. Hoe leven lang ontwikkelen en leercultuur zich tot el- kaar verhouden is echter onduidelijk. In dit artikel kijken we naar de samenhang tussen de leercultuur in een organisatie en de scholingsinspanningen van werknemers in een organisatie aan de hand van een enquête uitgezet bij alle werkgevers met meer dan vijf werknemers in de provincies Groningen en Drenthe. Scholingsinspanningen definiëren we op twee manieren: het percentage deelnemers dat in de afgelopen 12 maanden scholing heeft gevolgd en de intensiteit van de scholingsdeelname aan de hand van het gemiddelde aantal uren. Uit de resultaten blijkt dat een sterke leercultuur een positieve relatie heeft met het aantal deelnemers van een organisatie dat scholing heeft gevolgd. We vinden daarente- gen geen bewijs voor een relatie tussen de leercultuur en de intensiteit van de scholing. Daarvoor telt vooral of werkgevers voor de scholingsinspanningen moeten betalen en of de scholing onder werktijd plaatsvindt. Beiden hebben een negatieve invloed op de scholingsintensiteit.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-72
Aantal pagina's23
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 14 nov. 2022

Keywords

  • leercultuur
  • LLO
  • leren en ontwikkelen
  • regionaal arbeidsmarktbeleid

Citeer dit