De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en de verdere schoolloopbaan

M. van Rooijen, H. Korpershoek, J. Vugteveen, M. -C. Opdenakker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

In de onderhavige studie is van ruim 10.000 leerlingen de overgang van basis- naar voortgezet en hun schoolloopbaan van groep acht tot leerjaar vier van het voortgezet onderwijs (vo) bekeken. Het doel was drieledig: allereerst is gekeken naar de overeenstemming tussen de schooladviezen die deze leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs kregen en het onderwijstype waar zij in leerjaar vier van het vo terecht zijn gekomen. Ten tweede is onderzocht welke achtergrondkenmerken, cognitieve, motivationele en sociaal-emotionele factoren (gemeten in groep 8) voorspellend zijn voor leerlingen die op- of afstromen. Tot slot is een groep leerlingen met een ongunstig schoolloopbaanverloop gedefinieerd (o.m. afstroom t.o.v. het schooladvies) en is met een regressieboomanalyse gekeken welke factoren onderscheidend waren. Hiertoe zijn secundaire data-analyses uitgevoerd op verrijkte COOL5-18 databestanden. Uit de resultaten bleek dat ruim twee derde van de niet-gedoubleerde leerlingen in leerjaar vier op het geadviseerde onderwijstype terecht is gekomen. Afstroom naar een lager onderwijstype kwam wat vaker voor dan opstroom naar een hoger onderwijstype ten opzichte van hun schooladvies. Verschillende achtergrondkenmerken spelen een rol bij op- en afstroom ten opzichte van het schooladvies. Bovendien bleken vooral scores op begrijpend lezen en rekentoetsen uit groep 8 leerlingen met een ongunstige schoolloopbaan te onderscheiden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)110-134
Aantal pagina's25
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume94
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • schoolloopbanen
  • docenten
  • schooladviezen
  • overgang po-vo
  • cognitieve factoren
  • competentiemotivatie

Citeer dit