Cultuur van honourscommunities: rapportage onderzoek excellentie, communities en cultuur

Lammert Tiesinga

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

182 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek “Excellentie, communities en cultuur” is gericht op kenmerken van de cultuur van honoursstudenten en de wijze waarop deze in relatie staat tot de docent en de omgeving buiten honours: medestudenten, docenten, werkveld, vrienden, familie. In de politiek-maatschappelijke discussie over de kenniseconomie en excellentie speelt het begrip cultuur een belangrijke rol. Het tegengaan van de “zesjescultuur”, het streven naar een “ambitieuze studiecultuur “ en een “cultuur van excellentie” wordt vaak genoemd als een belangrijk doel van het landelijk onderwijsbeleid. Zie bijvoorbeeld de Strategische Agenda’s voor het hoger onderwijsbeleid en onderzoek (Ministerie van OCW, 2007 en 2011). Onderwijskundige literatuur is vaak gericht op de rol en invloed van de docent. De rol van de docent komt ook in dit onderzoek aan bod. Het begrip “cultuur” plaatst de interactie tussen student en docent echter in een bredere context. Immers niet alleen de docent speelt een rol, ook bijvoorbeeld ouders, vrienden en studiegenoten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de student.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's57
ISBN van geprinte versie978-90-5303-119-3
StatusPublished - 2013

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's
  • cultuur

Citeer dit