Competentieprofielen gebiedsontwikkelaar bij gemeenten

Benno Jacobs, Rosemarie Klapwijk, Sabina Sanders

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  906 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De functie van gebiedsontwikkelaar is nieuw binnen de woningcorporaties en gemeenten. Tot op heden is voor corporaties en gemeenten niet geheel duidelijk hoe ze deze functie precies moeten vormgeven. Dit is de aanleiding geweest voor Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte (verder afgekort als KC-GBO) om te laten onderzoeken in de Noordelijke provincies, wat precies de competenties zijn waar de gebiedsontwikkelaar aan moet voldoen. Het primaire doel voor de opdrachtgever van dit onderzoek is: diverse (competentie)profiel(en) van de gebiedsontwikkelaar aanbieden aan gemeenten zodat deze gebruikt kunnen worden in het HRM proces. Voor het onderzoek staan de volgende deelvragen centraal:
  1. Welke (kern)taken dienen te leiden tot welke resultaatsgebieden, die essentieel zijn voor succes als gebiedsontwikkelaar?
  2. Wat zijn de bijbehorende competenties volgens de gebiedsontwikkelaars zelf en indien haalbaar in het tijdsbestek en bruikbaar, volgens andere belanghebbenden/deskundigen?
  3. Welk onderscheid is er tussen verschillende typen gebiedsontwikkelaars en in welke mate heeft dit invloed op het competentieprofiel?
  4. Is verdere deskundigheidsbevordering gewenst, zo ja op welke gebieden; wat zou de gebiedsontwikkelaar dan moeten leren?
  5. Hoe kan, indien nodig, de deskundigheid van de (aankomende) gebiedsontwikkelaar bevorderd worden en in welke mate zou een variant hierin een bijdrage kunnen leveren?
  Uit de aard van de vraagstelling vloeit een kwalitatieve onderzoeksmethode voort. De informatie is verzameld door middel van een semigestructureerd interview met verschillende professionals binnen de gebiedsontwikkelaars.
  Studentonderzoek in het kader van het thema Werklandschappen.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Aantal pagina's52
  StatusPublished - 18 mrt. 2010

  Keywords

  • gemeenten overheid
  • gebiedsontwikkeling
  • competentie-ontwikkeling

  Citeer dit