Changing dominance in mixed profession groups. putting theory into practice.

Vertaalde titel van de bijdrage: Dominantie in gemengde beroepsgroepen veranderen.: Theorie vertalen naar praktijk.

Jan-Jaap Reinders, Wim Krijnen, A. Goldtschmidt, M. van Offenbeek, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er wordt een extended professional identity theory (theorie over interprofessionele identiteit) voorgesteld om de interprofessionele samenwerking te verbeteren. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of vergelijkende feedback over interprofessionele interactie de mate van beroepsmatige dominantie en algemene dominantie in gemengde beroepsgroepen kan verminderen. Deze observationele studie omvatte een gerandomiseerde dubbelblinde pretest-posttest controlegroepsopzet met 19 gemengde beroepsgroepen (10 interventie- en negen controlegroepen, elk met drie studenten tandheelkunde en drie studenten mondhygiëne). Alle groepen kregen reflectieve feedback tijdens twee opeenvolgende teamontwikkelings-bijeenkomsten van twee uur. Ook interventiegroepen ontvangen vergelijkende feedback Beroepsgebaseerde dominantie betrof de som van drie observatie-items (conversatie beurt nemen, dominantie en bijdragen van ideeën) met een driepuntsschaal: -1 = tandheelkundige dominantie, 0 = geen dominantie, +1 = mondhygiëne dominantie Polychore correlaties bevestigden positieve associaties met de latente eigenschap en een eendimensionale onderliggende structuur. Observatie-items waren intern consistent (alfa > .70). Algemene dominantie betrof de som van absolute waarden van observatie-items met een minimumwaarde van nul (geen dominantie) en de maximale waarde van drie (sterke dominantie). Er werd een two-way factoriële ANOVA uitgevoerd. De resultaten lieten een significant interactie-effect zien met betrekking tot algemene dominantie, F(1,17) = 6.630, p = 0.20 en grote effectgrootte (partial eta squared = 0.28). Vergelijkende feedback over interprofessionele interactie vermindert de algemene dominantie in gemengde beroepsgroepen.
Vertaalde titel van de bijdrageDominantie in gemengde beroepsgroepen veranderen.: Theorie vertalen naar praktijk.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)375-386
Aantal pagina's12
TijdschriftEuropean Journal of Work and Organizational Psychology
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Keywords

  • communicatie
  • observatie
  • interprofessionele samenwerking
  • team ontwikkeling
  • groepsformatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dominantie in gemengde beroepsgroepen veranderen. Theorie vertalen naar praktijk.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit