Verstedelijkend landschap, ruimtelijk ontwerpen aan de relatie tussen stad en land in Noord-Nederland

  • ter Haar, Gert (PI)

Project: Research

Projectdetails

Description

Verstedelijkend landschap
Ruimtelijk ontwerpen aan de relatie tussen stad en land in Noord-Nederland
Noord-Nederland is op te vatten als een cultuurlandschap dat voortdurend verandert, onder invloed van natuurlijk processen en menselijk ingrijpen. Vooral in de periode vanaf 1945 is dit ontwikkelingsproces aanzienlijk versneld. Noord-Nederland heeft in relatief korte tijd diverse transformaties ondergaan die de fysieke verschijning, het gebruik en de betekenis ervan hebben veranderd. Belangrijke drijvende krachten achter deze transformaties zijn twee maatschappelijke processen: ‘modernisering’ en ‘welvaartsontwikkeling’.
Het onderzoek vergroot het inzicht in de wijze waarop deze drijvende krachten de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland hebben bepaald; hoe ze in het landschap zijn ‘neergeslagen’, hoe ze doorwerken in de ruimtelijke perceptie en hoe ze huidig en toekomstig gebruik van de ruimte beïnvloeden. In het onderzoek gebeurt dat door de nadere bestudering van het proces van verstedelijking. Dit is een wezenlijke manifestatie van deze krachten en speelt een belangrijke rol in de naoorlogse ruimtelijke transformatie(s) van Noord-Nederland.
Het onderzoek zelf bestaat uit een exploratie van de verschillende manieren waarop ruimtelijke planners en ontwerpers vanaf de jaren vijftig tot heden - in opdracht van en in samenwerking met diverse actoren (overheden, publieke en private partijen) - de verstedelijkingsopgaven van Noord-Nederland hebben benaderd en vormgegeven. Centraal staan de interpretaties van het stad-land vraagstuk. Deze worden opgevat als de maatschappelijke vraag hoe met het verstedelijkingsproces moet worden omgegaan. Kennis van dit proces en de verschuivingen in de percepties op de stad-land relatie vergroten het begrip van de huidige ruimtelijke orde van Noord-Nederland. Deze inzichten zijn van belang om te kunnen komen tot een veerkrachtige inrichting van de gebouwde omgeving en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam leefklimaat in Noord-Nederland.

Layman's description

Ik wil onderzoeken wat het naoorlogse proces van verstedelijking heeft betekend voor de ruimtelijke ontwikkeling, de inrichting en het karakter van de noordelijke regio. In het bijzonder ben ik benieuwd naar de opvattingen over de gewenste relatie tussen stad en land die daarin bepalend zijn geweest, hoe deze zijn terug te vinden in beleidsuitgangspunten en ruimtelijke concepten, maar vooral ook in gerealiseerde stedenbouwkundige plannen.
Deze kennis van het (historisch) verloop van het voortgaande verstedelijkingsproces, van de (verschuivende) percepties op de stad-land relatie en hoe deze zich vertaalden in wat er daadwerkelijk is gebouwd en aangelegd vergroot het begrip en inzicht in de huidige ruimtelijke orde van Noord-Nederland.
Het onderzoek leidt niet tot pasklare antwoorden voor de omgang met het continue proces van verstedelijking, maar reikt wel suggesties aan voor mogelijke interpretaties van de noorderruimte, haar (recente) geschiedenis en haar potentieel voor de toekomst.

Key findings

verstedelijking, urbanisatie
stad-land relatie

StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1631/08/20