Leernetwerk LEGrO

Project: Research

Projectdetails

Description

Je leven steeds langer maar brengen die extra jaren niet in goede gezondheid door. Hierdoor neemt de vraag naar zorg toe.
Tegelijk neemt het aantal mensen dat professionele zorg- en mantelzorg kan leveren af. In heel Nederland, maar zeker in het
Noorden waar krimp en vergrijzing relatief sterk zijn, zorgt dit voor druk op het gezondheidssysteem. Daarnaast is er een grote
groep mensen met één of meer chronische aandoeningen zoals COPD, obesitas en kanker en psychische klachten zoals
depressie en chronische stress. Het goede nieuws is dat deze aandoeningen vaak te voorkomen zijn door een gezondere
leefstijl. Om de toenemende druk op het gezondheidssysteem af te remmen zijn interventies gericht op de preventie daarom
van groot belang.
In de huidige praktijk komt een sluitende preventieve aanpak bij mensen met gezondheidsrisico’s onvoldoende van de grond
omdat de inzet te versnipperd en onvoldoende consistent is. Ook is er o.a. geen betaaltitel en daarmee geen tijd bij
professionals in de gezondheidszorg. Voor een dergelijke omslag is het noodzakelijk dat er ruimte komt om als gemeenten en
zorgverzekeraars gezamenlijk te kunnen investeren in preventie. In de in mei jl. gepubliceerde Landelijke Nota
Gezondheidsbeleid 2020-2024 is een eerste aanzet gegeven voor de aanpak van de belangrijkste gezondheidsvraagstukken
subsidieaanvraag_relevantie_disciplines_digitaal / GrantApplication-
Relevance_discipline_digital
Dossier nummer / Dossier number: 50-55505-98-201
CONCEPT
Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: 25-11-2020 13:44 2
volgens het principe Health in All Policies. In het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) wordt de wens voor een lokale vertaling
geuit, met de gemeente als regisseur samen met maatschappelijke partners. Ook wordt daarin de verbinding met Nationaal
Sportakkoord en regionale zorgafspraken gelegd. Het in januari 2020 gestarte Preventie Overleg Groningen (POG) is het
regionale antwoord op deze gewenste ruimte voor preventie. Het POG is conform het NPA ontstaan vanuit de behoefte van de
deelnemende partijen om intensiever samen te werken, om meer samenhang aan te brengen tussen elkaars beleid en om van
elkaar te leren. Deze subsidieaanvraag sluit naadloos aan op de programmalijn van het POG; ‘Veilige en gezonde
leefomgeving.’ Binnen deze lijn is het doel om een omgeving in te richten die uitnodigt tot gezond gedrag en ontmoeting. Het
versterken van gezondheid en welzijn van inwoners in hun eigen omgeving, waarbij preventie, ondersteuning en zorg in
samenhang worden gebracht.
De Ieefstijlproblematiek in Groningen uit zich vooral op het terrein van overgewicht, inactiviteit, roken en psychische
aandoeningen. Dit blijkt onder meer uit het onlangs verschenen Regiobeeld Noord (Menzis, 2020). Gemiddeld sporten er
minder mensen in Groningen vergeleken met het gemiddelde van heel Nederland. Door het gezonder maken van de werk- en
leefomgeving is er nog een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen (VTV 2018). Dit aandeel ligt tussen de 4% (milieu) en
19% (gedrag). Zorgkosten kunnen worden verlaagd door hierop in te zetten. Een gezonde fysieke leefomgeving kan bijdragen
aan bijvoorbeeld de vermindering van eenzaamheid en overgewicht.
Het is dan zaak om interventies zo goed mogelijk te laten aansluiten op de plaatselijke context en met draagvlak van de
bewoners. Dat de ene gemeente de andere niet is, blijkt ook uit het Regiobeeld Noord van Menzis, waarbij er grote
gezondheidsverschillen bestaan tussen en binnen gemeenten. Dit benadrukt de urgentie voor een contextspecifieke
preventieaanpak
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum27/09/2126/09/23

Samenwerkende partners

 • Hanze
 • Gemeente Groningen (hoofd)
 • Aletta Jacobs School of Public Health
 • Gemeente Oldambt
 • gemeente stadskanaal
 • Gemeente appingedam
 • Menzis zorgverzekeraar
 • Gemeente Midden-Groningen
 • Groninger Dorpen
 • GGD Groningen

Keywords

 • Gezonde leefomgeving
 • Preventie
 • Gezondheid