Klimaatbestendige bedrijventerreinen

  Project: Research

  Projectdetails

  Description

  Achtergrond en vraagarticulatie
  Bedrijventerreinen zijn vanwege hun verharde inrichting extra gevoelig voor klimaatverandering: effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag hier zijn groter dan elders in de stad. Dit impliceert risico’s voor de aanwezige bedrijven. Bovendien dragen bedrijventerreinen sterk bij aan de klimaatgevoeligheid van andere delen van de stad. Lokale overheden willen graag integrale maatregelen doorvoeren om bedrijventerreinen naast klimaatadaptatief, tevens natuurinclusief, CO2 neutraal en aantrekkelijk te maken. Ondernemers zijn sleutelactoren bij het nemen van maatregelen, maar reguliere adaptatiestrategieën van overheden lijken niet direct aan te sluiten bij hun manier van werken. Om tot een meer duurzame en toekomstbestendige bedrijventerrein-inrichting te komen, hebben gemeenten en waterschappen behoefte aan een nieuwe aanpak waarmee effectieve samenwerking met ondernemers op die terreinen kan worden bereikt.

  Hoofdvraag en doelstelling
  Wat is een effectieve werkwijze voor overheden om samen met ondernemers bedrijventerreinen klimaatadaptief te maken en waarvan is deze effectiviteit afhankelijk?
  Het doel is implementatie van integrale maatregelen op bestaande bedrijventerreinen te faciliteren met behulp van een werkwijze die in dit project wordt ontwikkeld.

  Aanpak en resultaat
  Op verschillende bedrijventerreinen wordt via participatief onderzoek de situatie in kaart gebracht m.b.t. (ervaren) klimaatrisico’s, biodiversiteit en economische vitaliteit. Op basis daarvan duiden we knelpunten en kansen voor maatregelen en samenwerking. Integrale oplossingen worden uitgewerkt in co-creatie, en via verschillende methoden onderzoeken we de voorwaarden voor effectieve samenwerking tussen overheden en ondernemers. De uitkomsten vormen de basis voor een werkwijze voor kosteneffectieve implementatie van integrale maatregelen. In een praktijkhandboek worden de lessons-learned vastgelegd.

  Consortium
  Het consortium bestaat uit een unieke samenwerking tussen hogescholen, gemeenten, waterschappen, groenbedrijven en een milieufederatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijvenverenigingen en ondernemers. Op specifieke expertise wordt samengewerkt met toonaangevende kennisinstellingen. Het consortium verstevigt de samenwerking tussen de praktijk, onderzoek en onderwijs. Doorwerking wordt o.a. gerealiseerd via een expertgroep met sleutelspelers.
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/02/2131/01/23

  Samenwerkende partners

  • Hanze
  • Hogeschool Van Hall Larenstein (hoofd)
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Heerenveen
  • Gemeente Leeuwarden
  • Gemeente Assen
  • Wetterskip Fryslân
  • Waterschap Noorderzijlvest
  • Waterschap Hunze en Aa's
  • Friese Milieu Federatie
  • Donker Groen
  • Snoek Puur Groen
  • Witteveen groenprojecten en advies

  Keywords

  • klimaatadaptatie
  • bedrijventerreinen