Prijzen

Erasmus+ Sport Collaborative Partnership 2018.

Anne Benjaminse (Recipient), Johan de Jong (Recipient) & Bert Mombarg (Recipient), 2018

Prijs: National/international honour

Best dissertation Award ‘TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde 2016’

Anne Benjaminse (Recipient), 24 nov 2016

Prijs: National/international honour

2018 GOTS “Paper of highest public interest”

Anne Benjaminse (Recipient), Alli Gokeler (Recipient), E A Verhagen (Recipient), Romain Seil (Recipient) & Gino Kerkhoffs (Recipient), 2018

Prijs: National/international honour