Onderzoeksoutput

Filter
PhD Research internal, graduation external
2015

The value compass: a study of consumer values and brand values

Kostelijk, E. J., 2015, 225 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

Open Access
Bestand
187 Downloads (Pure)