’Belangrijke stap naar sportdeelname bij een vereniging is gezet’

  • Jan-Willem Bruining

Pers / media: Expert Comment

Description

Interview met Jan-Willem Bruining over het Landelijke sportstimuleringsprogramma Special Heroes waarbij kinderen uit speciaal onderwijs in aanraking met sport worden gebracht. Het doel is om te laten beleven hoe leuk sport kan zijn en de drempel naar sportverenigingen te verlagen.
Samenwerkingspartner is de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Mulier Instituut.

Kinderen en jongeren met een beperking bewegen relatief weinig en vinden moeilijker aansluiting bij sportverenigingen. Doel van het landelijke sportstimuleringsprogramma Special Heroes is om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten beleven hoe leuk sport kan zijn en de drempel naar sportverenigingen te verlagen. Docentonderzoekers en studenten van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen deden in samenwerking met het Mulier Instituut onderzoek naar de effecten van het project. Jan-Willem Bruining is docent aan het Instituut voor Sportstudies en onderzoeker aan het Lectoraat Sportwetenschap en vertelt over de uitkomsten van het onderzoek. Wat hebben jullie onderzocht? "Special Heroes richt zich op kinderen in het speciaal onderwijs. Dit is een diverse groep kinderen, uiteenlopend van blinde en slechtziende (cluster 1), dove en slechthorende (cluster 2), lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen (cluster 3) tot aan kinderen met gedragsproblemen zoals autisme en ADHD (cluster 4). Leerlingen in het reguliere onderwijs sporten aanzienlijk meer dan deze doelgroep. Een van de redenen is dat sportverenigingen door deze doelgroep niet altijd als toegankelijk worden ervaren. In 2011 is een traject gestart dat zich richt op cluster 4-scholen. Het programma start binnen school. Trainers van sportverenigingen komen daar bijvoorbeeld clinics judo geven. In een later stadium wordt na schooltijd sportaanbod verzorgd door sportverenigingen. De jongeren komen zo gemakkelijk in aanraking met sportverenigingen binnen de veilige schoolomgeving. In heel Nederland deden 34 cluster 4-scholen mee. Wij hebben gekeken naar het functioneren van het programma. Wat zijn de succesfactoren en wat kan beter? Studenten van diverse opleidingen hebben dit onderzocht aan de hand van interviews met de kinderen, leerkrachten, schoolleiding, trainers en ouders." Wat kwam daaruit? "Een belangrijke conclusie is dat de leerlingen en ouders de sportlessen als waardevol ervaren. Een groot deel van de ondervraagden heeft plezier in het sporten en ouders zien dat kinderen dankzij sport contact krijgen met leeftijdsgenootjes. Ook is gebleken dat goede begeleiding bij de sportdeelname cruciaal is voor succes. Niet alle sporttrainers van de verenigingen maken even gemakkelijk contact met de kinderen binnen deze doelgroep en lessen sluiten niet altijd goed aan bij hun situatie. Doordat ze nu samen met de vakleerkrachten les hebben gegeven aan deze doelgroep, leren ze die beter kennen. Leerlingen zijn meer gaan sporten dankzij Special Heroes maar de stap van sporten op school naar sporten in de vrije tijd is voor veel leerlingen met specifieke gedragsproblemen en hun ouders nog ingewikkeld en dit verdient nog aandacht." Hoe nu verder? "Voor het Instituut voor Sportstudies en de RUG was het erg leuk om betrokken te zijn bij dit project. Studenten van verschillende opleidingen zijn bij elkaar gebracht en hebben in het werkveld praktijkgericht onderzoek gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld ervaren hoe het is om kinderen met autisme te interviewen en dat was ontzettend leerzaam. Wat Special Heroes betreft: de subsidiering voor dit project wordt na twee jaar afgebouwd. Er wordt in samenwerking met de scholen en gemeenten gewerkt aan lokaal draagvlak voor het vervolg: 85% van de scholen wil het programma voortzetten. Special Heroes heeft laten zien aan de doelgroep hoe leuk sport kan zijn. Daarmee is de eerste, belangrijke stap naar sportdeelname bij een vereniging gezet."

Periode26 nov. 2013

Media-aandacht

1

Media-aandacht