Klimaatadaptieve bedrijventerreinen: Hoe krijgen overheden ondernemers mee om bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptiever, natuurinclusiever en aantrekkelijker te maken?

Allard Roest, Ineke Baan, Floris Boogaard, Jesse Wagenaar, Peter van der Maas (First author), Derk Jan Stobbelaar, Eelco Buunk, Marianne Boer

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  232 Downloads (Pure)

  Abstract

  Achtergrond
  Klimaatverandering brengt risico’s voor de stedelijke omgeving met zich mee zoals hittestress, wateroverlast en langdurige droogte met schade aan infrastructuur. Binnen de stedelijke omgeving nemen bedrijventerreinen een bijzondere positie in: ze beslaan circa 20% van het bebouwde gebied.
  Bedrijventerreinen zijn grotendeels verhard, met weinig groen. Daardoor zijn de effecten van klimaatverandering hier vaak groter dan in andere bebouwde gebieden.
  De gevoeligheid van bedrijventerreinen voor klimaatverandering impliceert risico’s voor de terreinen zelf en voor de omgeving.
  Wateroverlast door intensieve neerslag, verlaging arbeidsproductiviteit door hitte en mogelijke schaarste van (proces)water door langdurige droogte zijn voorbeelden van bedreigingen die voor ondernemers urgenter worden. Bovendien hebben bedrijventerreinen, vanwege hun inrichting en ligging, een relatief grote impact op water, leefomgeving en biodiversiteit in de stad.
  Vanwege het grote verharde oppervlak en relatief weinig eigenaren (groot oppervlak per eigenaar), lijken er juist op bedrijventerreinen
  grote klimaatadaptieve kansen aanwezig te zijn. Vergroening van bedrijventerreinen lijkt een sleutelpositie in te nemen bij het integraal
  klimaatadaptief maken van deze terreinen. Vergroening heeft de potentie om hittestress te verminderen, biodiversiteit te versterken en het werk- en vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren.
  Omdat het grootste deel van het oppervlak van bedrijventerreinen particulier bezit is, zijn het de ondernemers en vastgoedeigenaren die de klimaatadaptieve maatregelen uiteindelijk moeten implementeren en onderhouden. Dit vereist een effectieve publiek-private samenwerking met als doel: lagere klimaatrisico’s, een duurzaam economisch perspectief, lagere beheerkosten voor infrastructuur, een prettige en gezonde werkomgeving. De vraag is hoe deze samenwerking kan worden geïnitieerd en vorm kan worden gegeven.

  Onderzoek
  De uitdagingen maar vooral de kansen voor samenwerking rond klimaatadaptatie op bedrijventerreinen zijn onderzocht door een
  consortium tussen twee hogescholen, vijf gemeenten, drie waterschappen, drie groenbedrijven (mkb) en een milieufederatie. De volgende hoofdvraag stond centraal in het onderzoek:
  Wat is een effectieve werkwijze voor overheden om samen met ondernemers bedrijventerreinen klimaatadaptief te
  maken en waarvan is deze effectiviteit afhankelijk?
  Deze hoofdvraag is op te splitsen in de volgende deelvragen:
  1. Wat zijn knelpunten en kansen om integrale klimaatadaptieve maatregelen te verenigen met ambities en belangen van ondernemers en overheden?
  2. Wat zijn (kosten)effectieve integrale maatregelen en van welke factoren of omstandigheden is de effectiviteit en (meer)waarde afhankelijk?
  3. Welke factoren belemmeren of stimuleren de implementatie van integrale maatregelen op bedrijventerreinen en hoe kan door samenwerking de implementatie worden bevorderd?
  Het onderzoek heeft plaatsgevonden op vijf bedrijventerreinen in
  Noord Nederland, volgens een Living Lab aanpak:. een traject waarin
  ondernemers, overheden, onderwijs en andere belanghebbenden
  samenwerken aan een complex vraagstuk. In dit geval integrale
  vergroening en klimaatbestendig maken van bestaande terreinen.
  Het Ecomunitypark, een groen en duurzaam werklandschap van 17
  hectare in Oosterwolde, is in het onderzoek betrokken als groene
  benchmark-locatie. Tijdens het onderzoek is samengewerkt met
  ondernemers en bedrijvenverenigingen.
  3
  Resultaten
  Bedrijventerreinen zijn sterk versteend, veel oppervlak is privaat eigendom
  Met behulp van openbare data, modelberekeningen en ruimtelijke
  statistiek zijn verschillende kenmerken van de fysieke omgeving in kaart
  gebracht: clusters van verharding en groen, mate van afvloeiing, risico op
  wateroverlast, en eigendomssituatie. Uit de analyses blijkt dat 60 – 80% van
  het oppervlak op de bedrijventerreinen verhard is en dat 75 – 82% van het
  oppervlak in particulier bezit is.
  Door de verschillende ruimtelijke kenmerken op een kaart te integreren
  ontstaat inzicht in de locaties waar zich (voor klimaatverandering) de
  meest kwetsbare en de minst kwetsbare locaties bevinden. De analyses
  tonen veelal dat de minst kwetsbare gebieden veelal publiek terrein
  betreft, en de meest kwetsbare oppervlaktes in particulier bezit zijn.
  Dit suggereert dat de meeste impact kan worden gemaakt door juist op
  particulier terrein groenmaatregelen te nemen.
  Bedrijventerreinen kunnen hitte eilanden worden
  Uit de resultaten blijkt dat bedrijventerreinen stedelijke hitte-eilanden
  (UHI’s) kunnen worden tijdens warme zomerdagen. Tijdens een hittegolf
  in augustus 2022 was het in de late avond (21.00 – 23.59 uur) tot bijna
  5 graden warmer op bedrijventerreinen die sterk versteend zijn, in
  vergelijking tot het buitengebied. Op het Ecomunitypark in Oosterwolde,
  een werklandschap met veel groen, bleek het hitte-eiland-effect beperkt
  tot ruim 2 °C. De resultaten suggereren dat meer groen resulteert in een
  afname van het UHI-effect van circa 0,7 °C per 10% meer groen oppervlak.
  Daarbij wordt aangetekend dat de meeste mensen overdag aan het werk
  zijn, en niet in het tijdvak met de meeste uitstraling (21:00 - 23:59 uur).
  Biodiversiteit is met eenvoudige maatregelen te stimuleren
  Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit is gekeken naar de huidige
  situatie van de soortenrijkdom aan flora en fauna en de hoeveelheid
  biomassa bij de aangetroffen vliegende insecten op de verschillende
  bedrijventerreinen. In totaal zijn op de zes bedrijventerreinen 323 soorten
  lage vegetatie, 51 soorten bomen, 43 soorten struiken, 56 soorten vogels,
  20 soorten libellen, 16 soorten dagvlinders, 4 soorten zoogdieren, 4 soorten
  amfibieën en 29 soorten insecten aangetroffen.
  Op alle bedrijventerreinen had de fysieke omgeving (habitat) invloed op
  de biodiversiteit. Met statistische modellen is getoetst welke factoren
  van invloed zijn op de lage vegetatiesoorten. Met Z-scores is berekend of
  meetpunten onder gemiddeld, net boven gemiddeld en bovengemiddeld
  scoren. Op basis van de resultaten zijn haalbare streefbeelden
  geïdentificeerd: locaties met de meeste biodiversiteit. Dit biedt handvatten
  om laag scorende meetpunten binnen een bedrijventerrein aan te passen
  naar de omstandigheden van hoog scorende locaties. Dit kan ervoor
  zorgen dat de biodiversiteit wordt vergroot.
  De baten van groen zijn veelzijdig
  Met als doel het gesprek stimuleren over (verdeling van) kosten en
  baten van (klimaatadaptatie door) groenmaatregelen is een kengetallen
  kostenbaten-analyse (KKBA) uitgevoerd. In deze analyse is voor de
  verschillende bedrijventerreinen de huidige situatie (0-alternatief)
  vergeleken met een (denkbeeldig) alternatief waarin substantieel meer
  groen wordt gerealiseerd, namelijk vergroening van dertig procent van het
  verharde oppervlak waarvan de helft (15%) door middel van de aanleg van
  groene daken, de andere helft (15%) door de aanleg van wadi’s. De KKBA
  vergelijkt de netto constante waarde over een termijn van 30 jaar.
  De uitkomsten van onze KKBA berekeningen suggereren dat vergroening
  loont: de baten overstijgen de kosten, zowel monetair als niet monetair.
  We gebruiken hier bewust de term ‘suggereren’ omdat de uitkomsten
  van de monetaire kosten- en baten berekeningen resultanten zijn van
  de aannames die zijn gehanteerd met betrekking tot de verschillende
  inputparameters. De snelheid en mate van klimaatverandering zijn
  onzeker. Datzelfde geldt voor de effecten van klimaatverandering op
  bedrijven, bedrijventerreinen en de omgeving, voor de verschillende
  domeinen: arbeidsproductiviteit, welzijn en gezondheid, fysieke overlast
  door hitte en water, waarde van onroerend goed, biodiversiteit etc..
  4
  Tenslotte: realisatie van meer groen en klimaatadaptatie in de praktijk
  Het Raak Publiek onderzoek Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen
  heeft aangetoond dat klimaatadaptatie via vergroening van bestaande
  bedrijventerreinen voordelen biedt, die zowel de belangen van
  bedrijven als van de samenleving kunnen dienen. Implementatie van
  (groen)maatregelen op bedrijventerreinen behoeft samenwerking
  tussen overheden en ondernemers. Verder heeft het project duidelijk
  gemaakt dat het klimaatadaptief maken en vergroenen van bestaande
  bedrijventerreinen maatwerk is. Een uniforme werkwijze is daarom niet
  adequaat, maar op basis van de bevindingen kunnen wel do’s en dont’s
  worden afgeleid, primair voor overheden. De do’s en dont’s zijn gericht
  op pioritering, initiatie, faciliteren, organisatie en communicatie rond
  vergroening van bedrijventerreinen, onder andere:
  • Het initiëren en stimuleren van showcases;
  • Het communiceren over waarom vergroening belangrijk is in ‘taal’
  van ondernemers;
  • Het faciliteren met kennis, en mogelijke subsidies;
  • Het faciliteren door een contactpersoon tussen gemeente en
  bedrijvenverenigingen;
  • Het stimuleren van een goede organisatiegraad van
  bedrijvenverenigingen;
  • Het maken van verbindingen tussen beleidsterreinen, ten
  behoeve van een integrale scope, met zicht op koppelkansen.
  Original languageDutch
  PublisherVan Hall Larenstein University of Applied Sciences
  Commissioning bodyNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
  Number of pages86
  Publication statusPublished - 30 Nov 2023

  Keywords

  • climate adaptation
  • climate adaption
  • business parks

  Cite this