VECH - Verduurzaming van de Chemie

Project: Research

Project Details

Description

Om de Nederlands klimaat- (95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990) en circulaire doelstellingen (Nederland volledig circulair in 2050) te halen moet de chemische sector in de komende decennia sterk verduurzamen. Chemische processen moeten energiezuiniger worden en de “feedstocks” moeten bij voorkeur uit hernieuwbare grondstoffen en/of CO2 komen. Een consortium, bestaande uit de SPRONG-leden Hanzehogeschool, NHL Stenden en Zuyd Hogeschool, en de Rijksuniversiteit Groningen, gaan samen met overheden en het bedrijfsleven de biobased transitie verder vormgeven.
Het SPRONG-consortium heeft alle disciplines (chemie, biochemie, polymeerchemie, etc.) in huis om de biobased transitie met een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek aan te jagen. De samenwerking zal resulteren in verduurzaming van de chemische sector en een koppeling hiervan aan de agro- en energiesector. Agrarische reststromen (biomassa) en CO2 worden via nieuwe of verbeterde routes omgezet naar chemische intermediairen voor o.a. de plasticindustrie. Door het vervangen van de huidige, uit de petrochemie afkomstige producten, wordt de uitstoot van CO2 sterk gereduceerd.
Het SPRONG-traject versterkt de samenwerking tussen de betrokken kennisinstellingen en wordt geïmplementeerd in (gezamenlijke) onderwijsprogramma’s, ook openstaand voor het bedrijfsleven. Het consortium beoogt om vanuit de kennisinstellingen met het bedrijfsleven en overheden op het onderwerp biobased transitie nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid te creëren. De focus van de aanvraag ligt op de regio Noord- Nederland, mede omdat daar vrijwel alle voorwaarden aanwezig zijn om de biobased/circulaire transitie te realiseren. Samenwerking met andere regio’s in Nederland is geborgd door de participatie van Zuyd Hogeschool.
Na de projectperiode is er een centrum van internationale statuur gevormd dat resultaten octrooieert/valoriseert, publiceert in vooraanstaande tijdschriften (bij voorkeur open access), succesvol participeert in internationale en regionale samenwerkingsprogramma’s en waar bedrijven naartoe komen met vragen betreffende het thema verduurzaming van de chemische sector.
Short titleVECH
StatusActive
Effective start/end date1/11/211/11/29

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.