Noord Nederland verdient circulair

Project: Research

Project Details

Description

Met dit project willen we vanuit het bedrijfsleven de transitie van een lineaire naar een circulaire economie versnellen, door het versterken en verbeteren van het ecosysteem. Dat betekent dat we de samenwerking tussen organisaties binnen het ecosysteem verbeteren, ecosysteempartners meer kennis krijgen van circulaire economie en dit ook kunnen uitdragen (en daarmee de competenties voor stimulering van een circulaire economie opbouwen), en dat we de ontbrekende schakels in beeld krijgen en daarvoor nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen.
Dit is nodig omdat een groot deel van de ecosysteempartner nog onvoldoende kennis, tools en ervaring hebben om bedrijven te helpen bij vraagstukken rond circulaire economie, en dan specifiek ook circulaire waardenketens en bijbehorende business- en verdienmodellen. Ook ontstaat er momenteel een groei aan initiatieven en programma’s om bedrijfsleven te trainen, ondersteunen, inspireren, stimuleren, verbinden etc. waardoor de route door het ecosysteem op weg naar een circulaire economie niet duidelijk is. Tenslotte, zijn programma’s nu nog erg provinciaal georiënteerd, terwijl we voor de transitie ook juist vanuit waardeketens en businessmodellen moeten opereren en niet persee vanuit afzonderlijke regio’s of landsdelen.
Het Rijk heeft de ambitie dat Nederland in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Een ambitie die aansluit bij de European Green Deal om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn met een significante impact vanuit de circulaire economie, zoals vastgelegd in het Circular Economy Action Plan (CEAP). Terwijl in veel Europese landen de circulaire transitie zich nu nog vooral richt op minder te storten, is het in Nederland vooral de uitdaging om meer hoogwaardige recycling te realiseren en in te zetten op andere circulariteitsstrategieën, zoals hergebruik, ontwerp, refurbishing, delen en reparatie.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences
 • VCF Vereniging Circulair Friesland (lead)
 • NICE Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie
 • Bio-Cooperative
 • YnBusiness
 • Ik Ben Drents Ondernemer
 • VNO NCW Noord
 • N.V. NOM
 • Chemport
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
 • MadeCircularBy
 • TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.