Metamorfische klimaatadaptatie; Hoe samenwerking tussen overheden, bewoners en bedrijven bij kan dragen aan een versnelde ruimtelijke transformatie ten behoeve van klimaatadaptatie

Project: PHD Research

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences