MAKING-CITY - Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future

Project: Other

Project Details

Description

In dit project wordt onderzocht hoe je burgers niet alleen kunt betrekken maar ook aan het roer kunt zetten bij de invulling van de ambitieuze doelstelling om als stad energieneutraal te worden.

Een Positive Energy District (PED) brengt alle elementen van de energietransitie samen op een locatie: energieopwek, energieopslag, energiegebruik, energiebesparing, balancering en transport. Ontwikkeling, eigenaarschap en acceptatie van dit nieuwe socio-technische arrangement zijn onderwerp van het onderzoek.

In het nieuwe speelveld komen volgens Grunneger Power niet 2 helften, maar drie helften bij elkaar: burgers, bedrijfsleven en overheden. Wij menen dat er nog een vierde belangrijke speler is: kennisinstellingen. Dit betekent dat een transdisciplinaire benadering van het onderzoek gewenst is, waarin het centrale thema wordt benaderd vanuit verschillende disciplines enerzijds en diverse maatschappelijke stakeholders anderzijds.

In het onderzoek wordt een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de beleving van gewone burgers. De aanpak identificeert concrete stappen die burgers kunnen nemen en benoemt randvoorwaarden die borgen dat zij daartoe ook de ruimte krijgen. Deze randvoorwaarden hebben onder meer betrekking op het beleid van de gemeente, de manier waarop het PED, inclusief technische en sociale aspecten, wordt ingericht, welke oplossingen bedrijven aanbieden, en tenslotte hoe de lokale energiebeweging en hun achterban optimaal bij het PED betrokken kunnen worden.

De ontwikkeling van de City Vision 2050 in WP1 begint met het betrekken van burgers: 'Launching a co-creation process, engaging stakeholders and citizens from the very beginning. This can facilitate the early identification of social barriers and foster future acceptance of the changes.' Ook in de 'Follower Cities' is dit het geval: 'Citizen and stakeholders engagement. Once the area is selected, the engagement strategy will be launched to ensure a relevant participation of local actors in the process, in order to maximize acceptability and replicability. At least civic centres and individual citizens will be invited to participate in some sessions, focused on collecting needs and opinions and making them participants of the definition process.'(p.46).

Layman's description

In dit project wordt onderzocht hoe je burgers niet alleen kunt betrekken maar ook aan het roer kunt zetten bij de invulling van de ambitieuze doelstelling om als stad energieneutraal te worden.

Een Positive Energy District (PED) brengt alle elementen van de energietransitie samen op een locatie: energieopwek, energieopslag, energiegebruik, energiebesparing, balancering en transport. Ontwikkeling, eigenaarschap en acceptatie van dit nieuwe socio-technische arrangement zijn onderwerp van het onderzoek.

In het nieuwe speelveld komen volgens Grunneger Power niet 2 helften, maar drie helften bij elkaar: burgers, bedrijfsleven en overheden. Wij menen dat er nog een vierde belangrijke speler is: kennisinstellingen. Dit betekent dat een transdisciplinaire benadering van het onderzoek gewenst is, waarin het centrale thema wordt benaderd vanuit verschillende disciplines enerzijds en diverse maatschappelijke stakeholders anderzijds.

In het onderzoek wordt een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de beleving van gewone burgers. De aanpak identificeert concrete stappen die burgers kunnen nemen en benoemt randvoorwaarden die borgen dat zij daartoe ook de ruimte krijgen. Deze randvoorwaarden hebben onder meer betrekking op het beleid van de gemeente, de manier waarop het PED, inclusief technische en sociale aspecten, wordt ingericht, welke oplossingen bedrijven aanbieden, en tenslotte hoe de lokale energiebeweging en hun achterban optimaal bij het PED betrokken kunnen worden.

De ontwikkeling van de City Vision 2050 in WP1 begint met het betrekken van burgers: 'Launching a co-creation process, engaging stakeholders and citizens from the very beginning. This can facilitate the early identification of social barriers and foster future acceptance of the changes.' Ook in de 'Follower Cities' is dit het geval: 'Citizen and stakeholders engagement. Once the area is selected, the engagement strategy will be launched to ensure a relevant participation of local actors in the process, in order to maximize acceptability and replicability. At least civic centres and individual citizens will be invited to participate in some sessions, focused on collecting needs and opinions and making them participants of the definition process.'(p.46).
Short titleMAKING-CITY
StatusActive
Effective start/end date1/01/191/01/25

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.