KONNECT experiment ontwikkelling leer- en ontwikkelingscultuur

Project: Research

Project Details

Description

In 2019 en 2020 heeft het Joint Research Center van de Europese Commissie (JRC) uitgebreid
onderzoek (Higher Education for Smart Specialisation: HESS) gedaan naar de rol van
kennisinstellingen in Noord-Nederland in het innovatie-ecosysteem. JRC constateert dat de
kennisinstellingen in de afgelopen jaren meerdere waardevolle initiatieven (proeftuin, hub, field lab,
living lab, leeratelier, innovatiewerkplaats of gebiedscoöperatie) hebben ontplooid, bijvoorbeeld op
het gebied van het koppelen van studenten en onderzoekers aan bedrijven en het samenwerken
tussen kennisinstellingen op verschillende niveaus.
Uit dit ‘HESS’- onderzoek kwam onder meer ook naar voren dat veel Noord-Nederlandse mkb’ers nog
op grote afstand staan van de kennisinstellingen en dat kenniscirculatie die plaatsvindt veelal een
lokaal karakter heeft. Verder mist de samenhang onderling en zijn de initiatieven van korte duur. De
netwerken die worden gecreëerd zijn onvoldoende open en toegankelijk voor het mkb. De
initiatieven vanuit de kennisinstellingen werken goed voor het onderwijs (studenten koppelen aan
bedrijven en de samenwerking kennisinstellingen met bedrijven), maar de initiatieven werken
blijkbaar niet voor het grote deel van het mkb.
De conclusies van het onderzoek vormen het vertrekpunt van de Regional Innovation Strategies for
Smart Specialization (RIS3) en het EFRO-programma 2021-2027 voor Noord-Nederland. Ter
voorbereiding op het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 en om de negatieve economische impact
van COVID 19 te helpen verkleinen, is medio 2020 REACT EU in het leven geroepen (‘Recovery
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’). De middelen vanuit REACT EU worden onder
meer gebruikt om kennisinstellingen in Noord-Nederland te ondersteunen bij aanpakken van
inefficiënties en het effectiever vervullen van hun valorisatierol. Het gaat hier met name om het
valorisatieproces als geheel, van idee/kenniscreatie tot aan markttoepassing/ondernemerschap.
1.2.Gezamenlijk voorstel: KONNECT
In Noord-Nederland worden de middelen die REACT EU biedt gebruikt om te experimenteren met
een aantal uitvragen. De middelen kunnen worden gebruikt om het huidige innovatie-ecosysteem te
versterken en om de eerste stappen te zetten in de uitvoering van het nieuwe EFRO-programma
2021-2027. Hiervoor hebben de drie noordelijke provincies onder andere de noordelijke
kennisinstellingen opgeroepen met een propositie te komen, gericht op het oplossen van knelpunten
ten aanzien van het valoriseren van kennis. Het voorstel moet daarbij structureel bijdragen aan een
grotere effectiviteit van kennisinstellingen in het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem en de
potentiële impact vergroten van initiatieven die inspelen op kansen rond de RIS3 Transities.
De noordelijke kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen en de verbinding opgezocht met
de eerstelijnsorganisaties1 om een integraal voorstel aan te dragen: KONNECT.
Het doel van KONNECT is om te:
Inventariseren, experimenteren, monitoren en met elkaar leren hoe de Noord-Nederlandse kennisen onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) de afstand met het MKB kan overbruggen en hun
valorisatierol efficiënter en effectiever kunnen invullen. Hierbij wordt rekening gehouden met het
feit dat de relaties tussen kennisinstelling en mkb per onderwijsniveau en regio verschillen.
Short titleKONNECT experiment ontwikkelling leer- en ontwikkelingscultuur
StatusFinished
Effective start/end date1/09/221/09/23

Collaborative partners