Innovative Measurement Tool towards Urban Environmental Awareness

Project: Research

Project Details

Description

​In veel Europese steden is klimaatverandering een bedreiging geworden voor stedelijke ontwikkeling en veiligheid. Klimaatadaptatie is noodzakelijk maar voor veel steden zijn er nog belangrijke barrières om adaptatie van de grond te krijgen.

Deze barrières zijn
- beperkte data over het lokale klimaat,
- beperkte bekendheid met het probleem en de onbekendheid van de effecten van klimaatverandering op straatniveau,
- sectorale aanpakken en het gebrek aan kennis over best management practices.

Het IMPETUS project zet zich in om deze barrières te doorbreken door gebruik te maken van een holistische en interdisciplinaire aanpak waarbij het technische-, sociale-, informatietechnologie en kunstdomein samenkomen. In deze aanpak staan het vergroten van kennis en bekendheid met klimaatproblematiek onder studenten, overheden, experts, bewoners en kennisinstellingen centraal. Daarnaast wordt bij de methode ook ingezet op het opbouwen en bevorderen van samenwerking tussen deze partijen.
Short titleIMpeTUS
StatusFinished
Effective start/end date1/09/191/09/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.