Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Project: Research

Project Details

Description

Het Wetterskip Fryslân, provincie Friesland, alle Friese gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein doen gezamenlijk onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in bebouwd gebied voor de gehele provincie Fryslân. Risicogebieden voor wateroverlast en hittestress worden in beeld gebracht. Met de nieuwste 3D technieken wordt een breed publiek aangesproken en wordt bewustwording over een veranderend klimaat gecreëerd.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/171/07/18

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.