Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Het Wetterskip Fryslân, provincie Friesland, alle Friese gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein doen gezamenlijk onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in bebouwd gebied voor de gehele provincie Fryslân. Risicogebieden voor wateroverlast en hittestress worden in beeld gebracht. Met de nieuwste 3D technieken wordt een breed publiek aangesproken en wordt bewustwording over een veranderend klimaat gecreëerd.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/171/07/18

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.