GROW

Project: Research

Project Details

Description

Platform GROW – GRoene OmgevingsWet
In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de grootste wijzigingen in de Nederlandse wetsgeschiedenis. Deze Omgevingswet genereert een ruimtelijke transitie. Het algemene doel is dat overheden met maatschappelijke partners toegroeien naar gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Deze ruimtelijke transitie levert naast nieuwe beleidsinstrumenten met daarmee samenhangende wet- en regelgeving, ook een digitale transformatie en vooral een andere manier van samenwerken. Het Rijk geeft alle overheden in Nederland tot 2030 de tijd om deze transitie te implementeren. Landelijk gaat veel aandacht uit naar de juridische aspecten en naar het digitaal stelsel omgevingswet en minder naar de fysiek-ruimtelijke aspecten van de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en de één-overheidsgedachte.

Op dit moment denken HBO-instellingen niet complementair na over hoe zij kunnen meegroeien met en anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de inhoud, de processen en de governance gaat het om de impact van het ontwerpen, inrichten en verankeren van een duurzame leefomgeving gebaseerd op ecologische en circulaire principes. Het in balans houden van economische en duurzame groei vraagt doorgaande innovatie en kennisontwikkeling. Wat betekent dit voor de curricula en voor het praktijkgericht onderzoek dat momenteel gefragmenteerd door verschillende lectoraten wordt uitgevoerd? Dit Platform GROW brengt in beeld welke output en outcomes er momenteel door onderwijs en onderzoek van relevante HBO-instellingen wordt geleverd op het terrein van de Omgevingswet.

Naast het delen van netwerken, kennis en ervaring worden voorstellen uitgewerkt voor gezamenlijk praktijkonderzoek naar de duurzame, groene effectuering van de Omgevingswet. Deze worden tijdens GROW-dialoogsessies ontwikkeld en gepresenteerd. Het - via GROW groeiend - netwerk aan leidende enthousiaste lectoren zijn verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein (penvoerder), Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hanzehogeschool Groningen en Aeres Hogeschool Almere. Platform GROW
StatusActive
Effective start/end date1/04/2331/03/25

Collaborative partners

  • Hanze University of Applied Sciences
  • Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (lead)
  • Hogeschool Leiden
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Zeeland
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aeres Hogeschool