Dynamisch/ecologisch modelleren van reeënpopulaties in Groningen en de relatie met afschot en aanrijdingen

Project: Research

Project Details

Description

In dit project wordt een computermodel opgesteld voor de populatiedynamica van reeën, in het bijzonder in de provincie Groningen, met inachtneming van factoren als natuurlijke aanwas, natuurlijke sterfte, aanrijdingen en afschot, waarbij het karakter van de omgeving en informatie betreffende verkeersdruk wordt meegenomen, teneinde inzicht te verschaffen in de relaties tussen populatiegrootte, afschot en aanrijdingen.
En wordt een applicatie ontwikkeld, waarmee opdrachtgever zelf inzicht verkregen worden in de data die verzameld is en in de toekomst verzameld zal worden en de prognoses die met voorgenoemd computermodel daaruit voortvloeien.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/2231/08/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.