Project Details

Layman's description

Monumenten zijn van groot belang voor de kwaliteit en identiteit van de gebouwde omgeving. Hoe houden we onze monumentale gebouwen op de langere termijn in stand? Hoe kunnen de historische waarden van monumenten beschermen en versterken? Wat zijn de mogelijkheden om monumenten energiezuinig te maken? Onderzoekers Maarten Vieveen en Tineke van der Schoor doen onderzoek naar deze aspecten. Regelmatig wordt samengewerkt met erfgoedinstellingen, zoals Libau en Stichting Oude Groninger Kerken.

Het thema Duurzame Monumenten heeft enkele jaren geleden een belangrijke impuls gekregen door het RAAK-project Energieke Restauraties. In dit project werd speciaal aandacht besteed aan restaureren met een hoge energie ambitie. Aan dit onderzoek werd door 50 studenten een bijdrage geleverd in de vorm van een afstudeeronderzoek. Daarnaast is er een internationale conferentie georganiseerd, ERIC2013. De resultaten van dit project zijn te vinden op onze site.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.