Project Details

Description

De Duitse en Nederlandse partners streven ernaar om voldoende & passend gekwalificeerd talent op te leiden voor het regionaal bedrijfsleven in de Biobased Economy, Circular Economy en Groene Chemie (verder Groene Economie genoemd). Om dit gezamenlijk dit te kunnen organiseren en daarmee het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten, moet men begrijpen waar de samenwerkingskansen liggen. Dit geldt zowel voor de inhoud (welke speerpunten hebben de partners en hoe grijpen die op elkaar in?) als voor de planning (hoe zitten de curricula van de verschillende opleidingen in elkaar en wanneer is er ruimte voor gezamenlijke activiteiten?). Daarnaast moeten ook de studenten inzicht krijgen in de Levenslange Carrière Kansen van de EDR-regio.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.