Research Output 2009 2018

Filter
PhD Research internal, graduation external
2014
1 Downloads (Pure)

Materieel immaterieel: besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden

Veuger, J., 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam. 265 p.

Research output: Ph.D. ThesisPhD Research internal, graduation externalAcademic